facebook linkedin

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Definicje

Spółka, Administrator – Lebal spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Michałowo 27, 61-314 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000422590, NIP: 6060091713, REGON: 302124790.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – strona internetowa w domenie https://lebal.com.pl/.

Usługobiorca – osoba korzystająca z usług Spółki, a także pracownicy firmy, która korzysta ze świadczonych przez Spółkę usług.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka.

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się mailowo na adres: biuro@lebal.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail: inspektor@iodo-poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamil Sobieraj.

Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

1.      Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia strony, zapewnienia jej prawidłowego działania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2.      W przypadku kontaktu ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie, podane przez Państwa w tym formularzu dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość (podstawa prawna: art. 6 ust. 1  lit. a RODO).

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane są też przez Spółkę w celu obsługi złożonych zamówień, zawarcia i wykonywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4.      Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5.      Państwa dane osobowe przetwarzane są także w związku z prowadzoną korespondencją mailową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.      Państwa dane osobowe będą też przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.      Jeśli wyrazicie Państwo odrębną zgodę na kontakt marketingowy ze strony Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną – Państwa adres e-mail/numer telefonu będą przez Spółkę przetwarzane celem realizacji takiego kontaktu za pośrednictwem tych kanałów komunikacji na podstawie Państwa odrębnej zgody (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne, jednak brak ich wyrażenia uniemożliwi kontakt marketingowy ze strony Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

8.      Państwa dane osobowe – adres e-mail – będą przez Spółkę przetwarzane w celu wysyłania newslettera na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Spółki oraz na podstawie Państwa odrębnej zgody (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne, jednak brak ich wyrażenia uniemożliwi otrzymywanie newslettera.

9.      Państwa dane osobowe będą mogły być także przetwarzane celem ewentualnego ustalenia 
i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zależności od celów przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

·         przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub do czasu wycofania przez Państwa zgody (w przypadku, o którym mowa w punkcie 2 powyżej), 

·         przez okres obowiązywania umowy, realizacji zamówienia, a następnie przez okres wynikający 
z przepisów prawa (w przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej),

·         do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w przypadku, o którym mowa w punkcie 4 powyżej),

·         przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość lub do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu (w przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej),

·         do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji (w przypadku, o którym mowa w punkcie 6 powyżej),

·         do czasu wycofania przez Państwa stosownej zgody (w przypadku, o którym mowa w punkcie 7 powyżej),

·         do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub do czasu wycofania zgody (w przypadku, o którym mowa w punkcie 8 powyżej),

·         przez okres przedawnienia roszczeń (w przypadku, o którym mowa w punkcie 9 powyżej).

Zakres przetwarzania danych osobowych

W serwisach Spółki, a także w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę przetwarzane są następujące dane: 

·         Imiona i nazwiska 

·         Adresy e-mail 

·         Numery telefonów 

·         Inne dane podane dobrowolnie 

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zwłaszcza 
z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z celem i czasem ich przetwarzania, a dostęp do nich jest ograniczony zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki w zakresie ochrony danych osobowych.

Informujemy także, że niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera strona.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, 
w szczególności podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki działają zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto, do Państwa danych osobowych dostęp mogą mieć osoby upoważnione przez Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem. By dane były bezpieczne stosujemy/podejmujemy m.in. następujące środki/działania:

·         Szyfrowanie SSL na platformach w których przechowujemy dane

·         Systemy firewall oraz IDS/IPS

·         Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom i firmom zewnętrznym, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Spółki. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.

·         Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Pliki cookies

Cookie to plik, który jest pobierany na Państwa urządzenie (np. komputer, smartphone, tablet) podczas odwiedzania niektórych stron www. Pliki te pozwalają tym stronom na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej i jego sprzętu oraz rozpoznawania użytkownika w zależności od tych informacji. 

Pliki cookies wykorzystywane na tej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie poruszaniem się użytkownika po stronie, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo tutaj.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych, 
uzyskania kopii swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
przenoszenia danych.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes - mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda – mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługujące Państwu uprawnienia, wskazane powyżej, mogą Państwo realizować kontaktując się mailowo na adres: biuro@lebal.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby Administratora. Mogą też Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej dane kontaktowe (e-mail: inspektor@iodo-poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”).

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

W  przypadku, w którym Spółka wymaga podania  danych  osobowych,  jest  ono  dobrowolne,  lecz  konieczne dla skorzystania z usług lub wymagane ze względu na obowiązujące regulacje prawne. W przypadku, 
w którym dane osobowe zbieramy na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza  Polityka  Prywatności  może  zostać  zmieniona  przez  Spółkę  poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 2023.10.23.

Pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail biuro@lebal.com.pl lub listownie na adres Lebal spółka akcyjna, ul. Michałowo 27, 61-314 Poznań, z dopiskiem „Polityka Prywatności”.

×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.